Wetgeving

Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG)
De titel mondhygiënist is voorbehouden aan degenen die een getuigschrift hebben, van het met goed gevolg afleggen van het examen van de opleiding voor mondhygiëne. Vanaf 23 mei 2006 is de mondhygiënist rechtstreeks toegankelijk als gevolg van een verandering in de wet BIG. Patiënten kunnen door deze verandering rechtstreeks naar de mondhygiënist gaan voor behandeling.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
Deze wet stelt eisen ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding, gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen de mondhygiënist en de patiënt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): privacy-beleid, overeenkomsten met partijen met wie praktijkhouder persoonsgegevens deelt.  De verwerking van de gegevens dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen.
Privacy verklaring Zwager & Privacy verklaring ANDERS

Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) 
Vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, zijn aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste lijn.  Klacht over uw paramedicus

Mededingingswet (M.w.)
Het maken van concurrentiebeperkende afspraken tussen concurrenten (mondhygiënisten onderling) over prijzen of over het werkgebied en afspraken hierover met zorgverzekeraars (aangaan van contracten) is via deze wet verboden.

Advies Werkgroep Infectiepreventie Tandheelkunde (WIP-advies)
Het WIP-rapport geeft adviezen en richtlijnen betreffende infectiepreventie in de tandarts / mondhygiënistenpraktijk.